ОДОБРЕНИ ОТ УО НА ОПРЧР УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 2.1 ОТ СВОМР

Във връзка с чл.272, параграф 28 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046

на Европейския парламент и на съвета от 18 юли 2018 година

са направени Корекции по насоките за кандидатстване.

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува отново за предварително обсъждане

проект на Насоките за кандидатстване по мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция

на маргинализирани общности като ромите“ от стратегията за ВОМР

на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001- 2.023 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - социално-икономическа интеграция

на маргинализирани общности като ромите“

за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Коментари и предложения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени

в срок до 10 януари 2019 г. на електронен адрес: lagpsl@abv.bg.

 

1. ОБЯВА

 

2. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

3. ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

3.1 Таблица за АСД

3.2 Методология за ТФО

3.3 Методика за финансов капацитет

3.4 Указания ДДС

3.5 Указания за попълване на формуляр

3.6 КИД 2008

3.7 Общински план за интегриране на ромите в община Лесичово 2016-2020

3.8 Методология - заплати 2014-2020

3.9 План за действие за интегриране на ромите в община Панагюрище 2018-2020

3.10 Актуализиран план за действие на община Стрелча за интегриране на ромите 2012-2020

 

4. ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

4.1 Приложение II-1  - Декларация на кандидата - партньора-община

4.2 Приложение_II_Декларация на кандидата_партньора

4.3 Приложение IV- Декларация НСИ

4.4 Приложение_I_Автобиография

4.5 Приложение III - Декларация de minimis

4.6 Формуляр за кандидатстване

 

5. ДОГОВОР

5.1 Административен договор

5.2 Заявление-Ръководител

5.3 Заявление-Упълномощено лице

5.5 Приложение IX - Декларация за нередности

5.6 Приложение_VІI_Финансова идентификация

5.7 Приложение_VІIІ_Декларация финансов принос