ПОКАНА

Екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” кани всички заинтересовани страни, бенефициенти, медии и широката общественост на 12 февруари 2016 г. /петък/ от 10.00 часа, в заседателната зала на Младежки дом в гр. Стрелча, ул.„Божко Иванов” на информационна конференция по проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-190 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На срещата ще бъдат разгледани резултатите от дейността на организацията и прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на трите общини Панагюрище, Стрелча и Лесичово за периода 2007-2013 г., както и възможностите за следващия програмен периода 2014-2020 г.

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА

НА ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ