ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА - М. НОЕМВРИ

П О К А Н А

за участие в еднодневна информационна среща свързана с подготовката на проекти по СВОМР, съгласно Споразумение РД 50-193/ 29. 11. 2016 г. на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, финансирана по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” кани всички заинтересовани лица на 23 ноември 2017 г. /четвъртък/ от 10.00 часа, в офиса на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” на еднодневна информационна среща, свързана с подготовката на проекти по процедура за подпомагане BG05M9OP001- 1.026 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – обучения за заети лица“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.