ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 2015

П О К А Н А

за участие в еднодневна информационна среща по проект финансиран

по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности”

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” кани членовете на УС на МИГ,

представители на Общинските администрации на 28 декември 2015 г. /понеделник/

от 10.00 часа, в офиса на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

по проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-190 / 07. 12. 2015 г.

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности”

по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА

НА ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ