ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

П О К А Н А

за участие в Еднодневно обучение за местни лидери на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19

„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” кани местни лидери от територията на МИГ

на 21 май 2016 г. /събота/ от 10.00 часа на Еднодневно обучение, което ще се проведе

в гр. Стрелча, Конферентна зала на ресторант „Средна гора” по проект „Помощ за подготвителни дейности”

съгласно Договор № РД 50-190 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА

НА ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ