ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

П О К А Н А

 

за участие в двудневно обучение на тема „Разработване и управление на проекти по публични мерки от ПРСР 2014-2020 г.”, свързано с подготовката на проекти по СВОМР, съгласно Споразумение РД 50-193/ 29. 11. 2016 г. на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, финансирано по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

15 – 16  Декември 2017 г.

 

 

 

Екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”  Ви кани на 15-16 декември 2017 г. /петък и събота/  от 10.00 часа, в офиса на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” на двудневно обучение на тема „Разработване и управление на проекти по публични мерки от ПРСР 2014-2020 г.”, свързано с подготовката на проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие.