ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“,

свиква Общо събрание на сдружението на 26.05.2016 г. от 13.00 ч. в гр. Панагюрище,

пл. 20-и Април № 13, Камерна зала на Театър Дом – паметник при следния

дневен ред:

1. Обсъждане и одобрение на Стратегията за ВОМР на

СНЦ МИГ «Общини Панагюрище, Стрелча, Лесичово»;

2.Разни.

Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието

ще се проведе същия ден в 14.00 ч., на същото място и

при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.