ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“,

на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал. 1 от Устава на Сдружението,

свиква Общо събрание на сдружението на 10.05.2018 г. /четвъртък/ от 13.00 ч. в гр. Панагюрище,

Камерна зала на Театър Дом-паметник при следния дневен ред:

1. Промени в Стратегията за ВОМР на МИГ «Общини Панагюрище, Стрелча, Лесичово»;

2. Разни.

Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден

в 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.