ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл.28 ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 10.12.2013 г. в 14.00 ч. в гр. Панагюрище, пл. 20-и Април № 13,Камерна зала в Театър дом - паметник при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на промени в СМР;

2. Обсъждане и приемане на промени в Процедурите за прилагане на СМР;

3. Разни;

Поканват се да присъстват всички членове на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.