ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“,

на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал. 1 от Устава на Сдружението,

свиква Общо събрание на сдружението на 27.12.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Панагюрище,

Камерна зала на Театър Дом-паметник при следния дневен ред:

1. Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред;

2. Избор на водещ, протоколчик и преброители на събранието;

3. Докладване за промени в Колективния върховен орган на Сдружението;

4. Промени в Устава на Сдружението;

5. Промени в Управителния съвет на Сдружението;

6. Разни.

Поканват се да присъстват всички членове на сдружението. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ,

събранието ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред,

независимо от броя на присъстващите членове.