ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 30.05.2019 г. от 11.00 ч. в гр. Панагюрище, Камерна зала на Театър Дом-паметник при следния дневен ред:

 

  1. Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред;
  2. Избор на водещ, протоколчик и преброители на събранието;
  3. Приемане на Годишен финансов отчет на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ за 2018 г.;
  4. Вземане на решение за публикуване на ГФО на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ за 2017 и 2018 г. в Търговски регистър;
  5. Разни.

 

Поканват се да присъстват всички членове на сдружението. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.