ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“,

на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал. 1 от Устава на Сдружението,

свиква Общо събрание на сдружението на 13.02.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Панагюрище,

Камерна зала на Театър Дом-паметник при следния дневен ред:

1. Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред;

2. Избор на водещ, протоколчик и преброители на събранието;

3. Обсъждане и приемане на годишен доклад за дейността на Управителния съвет и Сдружението за 2019 г.;

4. Разни.

Поканват се да присъстват всички членове на сдружението. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ,

събранието ще се проведе същия ден в 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.