ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“,

на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал. 1 от Устава на Сдружението,

свиква Общо събрание на сдружението на 21.05.2021 г. от 11.30 ч.

в гр. Панагюрище, Камерна зала на Театър Дом-паметник при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на промени в СВОМР на МИГ;

2. Вземане на решение за публикуване на ГФО на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ за 2020 в Търговския регистър;

3. Разни.

 

Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 12.30 ч.,

на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.