ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ със свое Решение от 30.05.2022 г.

и на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 08.06.2022 г. от 11.00 ч.

в гр. Панагюрище, Камерна зала на Театър Дом-паметник при следния дневен ред:

 

 

1. Приемане на Годишен финансов отчет на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ за 2021 г.;

 

2. Вземане на решение за публикуване на ГФО на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ за 2021 в Търговски регистър;

 

3. Вземане на решение за кандидатстване по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;

 

4. Разни.

 

Материалите за провеждане на общото събрание се намират в офиса на МИГ и на сайта на Сдружението /http: lagpsl.bg/

Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 12.00 ч.,

на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.