ПОКАНА

П О К А Н А

 

за участие в еднодневно обучение за потенциални бенефициенти, свързано с подготовката на проекти по СВОМР

и предстоящо кандидатстване по съответните процедури, съгласно Споразумение РД 50-193/ 29. 11. 2016 г.

на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, финансирана по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране

на СВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” кани всички заинтересовани лица на еднодневно обучение,

свързано с подготовката на проекти по процедура за подпомагане

по ОПИК, мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. 

Обучението ще се проведе на 23.09. 2020 г. /сряда/ от 10.00 часа,

в офиса на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”,

гр. Панагюрище, ул. „Макгахан“ № 2