ПОКАНА

П О К А Н А

 

за участие в еднодневно обучение за потенциални бенефициенти, свързано с подготовката на проекти по СВОМР

и предстоящо кандидатстване по съответните процедури, съгласно Споразумение РД 50-193/ 29. 11. 2016 г.

на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, финансирана по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране

на СВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” кани всички заинтересовани лица на еднодневно обучение,

свързано с подготовката на проекти по процедура за подпомагане по ОПРЧР,

мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени,

включително здравни и социални услуги от общ интерес“.

Обучението ще се проведе на 24.09. 2020 г. /четвъртък/ от 10.30 часа,

в офиса на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”,

гр. Панагюрище, ул. „Макгахан“ № 2.