ПОРЕДЕН ДОГОВОР ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

На 18.06.2019 г. МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" подписа третия си договор за изпълнение на проект, финансиран по програма Еразъм+.

Проектът се казва "Бъди солидарен - промени света" и е насочен към преодоляване на последиците от социалното изключване на младежи,

живееещи в селски и изолирани райони. Основната му цел е "Насърчаване социално- отговорното поведение сред младежите

като инструмент за преодоляване на маргинализацията и социалното изключване на младежи от селските райони".

В проекта ще вземат участие младежи от 6 страни - България, Румъния, Полша, Хърватия, Италия и Испания,

като ще бъдат включени дейности за пречупване на стереотипите, преодоляване на границите, междукултурен обмен,

разширяване на хоризонтите чрез методите на неформалното образование, така че най-бързо и лесно да се достигне до младите хора,

включени в проекта. Предвижда се изготвянето на специална информационна брошура, чиито автори ще бъдат участниците в обмена,

с информация за проблемите на младите хора, заплашени от социално изключване и техните предложения за тяхното включване в обществения живот,

чрез която да се постигне устойчивост и по-ефективна реализация на проектното предложение.