ПРИЕМ ПО МЯРКА 4.1.1 - ПРСР 2014-2020

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“

от Стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

BG06RDNP001- 19.716 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Цел на процедурата: Подпомагане на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли – етерично – маслени култури /роза и лавандула/ и подобряване цялостната дейност и икономическа ефективност в аграрния сектор.

Период на прием:

Първи прием:Начало на прием: 22.12. 2022 г. Първи краен срок – 31.01.2023 г., 17.00 часа

Втори прием: Начало на прием: 19.05.2023 г. Втори краен срок: 26.06.2023 г., 17.00 часа

Втори прием на проектни предложения е приложим при условие, че е налице остатъчен финансов ресурс по мярката след приключване на приема по първи краен срок за приемане на проектни предложения.

Място на подаване на проектното предложение: Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

- В ИСУН на интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg

- На електронната страница на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ – http://lagpsl.bg/ПОКАНИ