ПРИЕМ ПО МЯРКА 6.4.1 - ПРСР 2014-2020

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения  по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.670 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. по мярка 19.2 от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието.  /Специфична цел 1.2 „Създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието“ от СВОМР/

Период за прием:

Първи прием: Начало на прием: 22.12. 2022 г.              Краен срок  – 31.01.2023 г., 17.00 часа

Втори прием: Начало на прием: 19.05.2023 г.              Втори краен срок: 26.06.2023 г., 17.00 часа

Втори прием на проектни предложения е приложим при условие, че е налице остатъчен финансов ресурс по мярката след приключване на приема по първи краен срок за приемане на проектни предложения.

Място на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула Е-кандидатстване  на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

- В ИСУН на интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg

- На електронната страница на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ – http://lagpsl.bg/ПОКАНИ