ПРИЕМ ПО МЯРКА 7.5 - ПРСР 2014-2020

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

№ BG06RDNP001 – 19.611 „МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

 

Период на прием и място за подаване на проектни предложения:

Първи краен срок: Начало на прием: 22.12.2022 г.

Краен срок за представяне на предложенията: 24.03.2023 г. 17.00 часа

Втори краен срок: Начало на прием: 19.05.2023 г.

Краен срок за представяне на предложенията: 23.06.2023 г. 17.00 часа

Втори краен срок за прием на проектни предложения е приложим при условие, че е налице остатъчен финансов ресурс по мярката след приключване на приема на проектни предложения.Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg;

https://lagpsl.bg/ ПОКАНИ