ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ

На 11 април 2016г. в офиса на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" се проведе обучение във връзка с разработването на стратегия за ВОМР за периода 2014-2020. Присъстваха членовете на Управителния съвет на МИГ и екипа - координатори по изпълнение на проекта „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-190 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.