ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 19 април 2016 г. се проведе редовно Общо събрание на местната инициативна група.

Събранието започна в 13.00 часа при обявения дневен ред както следва:

1.     Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред – Председател УС;

2.     Избор на водещ, протоколчик и преброители на събранието – Председател УС;

3.     Приемане отчет за дейността на Управителния съвет и Сдружението за 2015 г. – Водещ, Председател УС и Изпълнителен директор;

4.     Обсъждане и приемане предложения за изменения в устава на Сдружението - Водещ;

5.     Избор на членове на Управителния и Контролния съвет на Сдружението - Водещ;

6.     Обсъждане и одобрение на Стратегията за ВОМР на МИГ «Общини Панагюрище, Стрелча, Лесичово»;

7.     Разни - Водещ;