ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯТА В СТРЕЛЧА

Представители на публичния и стопанския сектор се събраха да обсъдят проекта на стратегията за ВОМР на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово".

На 13.04.2016г. се проведе обществено обсъждане с жителите на община Стрелча на разработваната Стратегия от екипа на МИГ-а по проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-190 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.