ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА СВОМР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане

проект на необходимите промени в СВОМР на  МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Коментари и предложения по предложените промени могат да бъдат представени в срок до 11 февруари 2020 г.

на електронен адрес: lagpsl@abv.bg.

 

 

НЕОБХОДИМИ ПРОМЕНИ В СВОМР НА МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“

 

1. Искане за промяна – Точка 10 „Оценка на  Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ

-   Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним - 5 т.

- Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ – 5 т. от критериите за избор на проекти

по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ да отпадне.

Максималните точки, които може да получи кандидата по критериите за оценка става 90 точки.

Обосновка за промяна – писмо от МЗХГ.

Основание за промяна – чл.18, ал.1 т. 5 от Споразумение № РД50-193/29.11.2016 г.

 

2. Искане за промяна – Точка 10 „Оценка на  Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ

-   Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним - 5 т.

- Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ – 5 т. от критериите за избор на проекти

по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти“ да отпадне. 

Максималните точки, които може да получи кандидата по критериите за оценка става 90 точки.

Обосновка за промяна – писмо от МЗХГ.

Основание за промяна – чл.18, ал.1 т. 5 от Споразумение № РД50-193/29.11.2016 г.

 

 

3. Искане за промяна – Точка 10 „Оценка на  Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ

-   Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним - 5 т.

- Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ – 5 т. от критериите за избор на проекти

по Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ да отпадне.

Максималните точки, които може да получи кандидата по критериите за оценка става 90 точки.

Обосновка за промяна – писмо от МЗХГ.

Основание за промяна – чл.18, ал.1 т. 5 от Споразумение № РД50-193/29.11.2016 г.