ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 1.6 ОТ СВОМР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане проект

на Насоките за кандидатстване по мярка 1.6 от СВОМР, по процедура за подбор на проекти

"МИГ -Панагюрище, Стрелча, Лесичово - обучение за заети лица",

за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

 

Коментари и предложения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени

в срок до 08 октомври 2017 г. на електронен адрес: lagpsl@abv.bg