ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 1.7 ОТ СВОМР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане

проект на Насоките за кандидатстване по мярка 1.7 от СВОМР, по процедура за подбор на проекти

BG05M9OP001- 1.039 “МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - приспособяване на работниците,

предприятията и предприемачите към промените”

за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Коментари и предложения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени в срок

до 31 август 2018 г. на електронен адрес: lagpsl@abv.bg.

 

ПРОЕКТ НА ОБЯВА

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ЗА ПОПЪЛВАНЕ

АВТОБИОГРАФИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

ДЕКЛАРАЦИЯ de minimis

ДЕКЛАРАЦИЯ НСИ

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ

 

ТАБЛИЦА АСД

МЕТОДОЛОГИЯ ТФО

МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСОВ КАПАЦИТЕТ

УКАЗАНИЯ ДДС

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР

КИД 2008

УКАЗАНИЯ ЗА ОБОРУДВАНЕ

ТАБЛИЦА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

 

ДОГОВОР

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР

ЗАЯВЛЕНИЕ - РЪКОВОДИТЕЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ - УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

ФИНАНСОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВ ПРОИЗХОД