ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 1.7 ОТ СВОМР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане

проект на Насоки за кандидатстване по Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите

към промените” от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M9OP001- 1.090 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

приспособяване на работниците, предприятията и

предприемачите към промените”.

Коментари и предложения по проекта на Условия за кандидатстване могат да бъдат представени

в срок до 26 декември 2019 г. на електронен адрес: lagpsl@abv.bg.

 

ОБЯВА 

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Приложение I_Автобиография

Приложение II_Декларация на кандидата_партньора

Приложение III - Декларация de minimis

Приложение IV- Декларация НСИ

Приложение IX - Проектобюджет

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

1. Таблица_АСД

2. Методология ТФО

3. Методика за финансов капацитет

4. Методология възнаграждения Aug2019

5. Указания_ДДС

6. Указания_попълване_формуляр

7. Указания оборудване

8. Таблица_почасови ставки

 

ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Административен договор

2. Заявление-Ръководител

3. Заявление-Упълномощено лице

4. Приложение VIII - Декларация за нередности

5. Приложение_VІ_Финансова идентификация

6. Приложение V - Споразумение за партньорство

VII_Декларация_финансов произход