ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 2.2 ОТ СВОМР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване

по мярка 2.2 от СВОМР, по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002 – 2.081 МИГ „Подобряване на производствения капаците в МСП“

за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Коментари и предложения по проекта на Условия за кандидатстване могат да бъдат представени

в срок до 25 август 2020 г. на електронен адрес: lagpsl@abv.bg.

 

ОБЯВА 

1. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

1.2 ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

1.2.1 Приложение А - Критерии и методология за оценка

1.2.2 Приложение Б - Анекс I 

1.2.3 Приложение В - КИД 2008

1.2.4 Приложение Г - Съкращения ОПИК

1.2.5 Приложение P - ДНФ 3/ 23.12.2016 - Указания на Министъра на финансите за третиране на ДДС

 

1.3 ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

1.3.1 Приложение Д - Декларация за минимални помощи -

Приложение Д - Декларация за минимални помощи 

Приложение Д 1 - Декларация за минимални помощи

1.3.2 Приложение Е - Декларация за МСП -

Приложение - Декларация за МСП 

Приложение - Справка за МСП 

Указания за попълване

1.3.3 Приложение Ж - Бизнес план

1.3.4 Приложение З - Декларация условия за кандидатстване

1.3.5 Приложение И - Техническа спецификация

1.3.6 Приложение Й - Декларация ЗУСЕСИВ ПМС 162 - 2018

 

2. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1 Приложение К - Декларация за нередности

2.2 Приложение Л - Декларация НСИ

2.3 Приложение М - Банкова гаранция

2.4 Приложение Н - Административен договор - ВОМР - ОПИК

2.5 Прилжение О - Заявление за ръководител

2.6 Приложение П - Заявление за упълномощено лице 

2.7 Приложени С - Общи условия