ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 2.2.1 ОТ СВОМР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане

проект на Условия за кандидатстване по мярка Мярка 2.2.1 от СВОМР, 

по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001 – 2.050 - МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и

по – добрата пригодност за заетост“ за осигуряване на възможност на заинтересованите лица

за писмени възражения и предложения.

Коментари и предложения по проекта на Условия за кандидатстване могат да бъдат представени

в срок до 1 юли 2019 г. на електронен адрес: lagpsl@abv.bg

 

 

ОБЯВА

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

1_Таблица-адм. оценка на съответствието и допустимост

2_Методика_TФО_МИГ редактирана 20.05.2019

3. Методика за финансов капацитет

4. Указания_попълване_формуляр

5. Указания_ДДС

6. Методология заплати

7. Annex_Н_Таблица_възнаграждения

СТРАТЕГИЯ СУ - СТРЕЛЧА

СТРАТЕГИЯ СУ 2016-2020_Панагюрище

Стратегия_соц._услуги_2016_2020_Лесичово

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ 

Приложение II-1_Декларация на кандидата_партньора-община_

Приложение IV- Декларация НСИ

Приложение ІII - Декларация de minimis

Приложение_I_Автобиография

Приложение_II_Декларация на кандидата_партньора

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОР

Административен договор

Заявление-Ръководител

Заявление-Упълномощено лице

Приложение VIII - Декларация за нередности

Приложение V - Споразумение за партньорство

Приложение_VI_Финансова идентификация

Приложение_VІІ_Декларация финансов принос