ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 2.3 ОТ СВОМР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане проект

на Условия за кандидатстване по мярка Мярка 2.3 от СВОМР,

по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001 – 2.046 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово -

„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени,

включително здравни и социални услуги от общ интерес“

за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Коментари и предложения по проекта на Условия за кандидатстване могат да бъдат представени

в срок до 2 юни 2019 г. на електронен адрес: lagpsl@abv.bg.

 

ОБЯВА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

1_Таблица-адм. оценка на съответствието и допустимост

2_Методика_TФО_МИГ редактирана 20.05.2019

3. Методика за финансов капацитет

4. Указания_попълване_формуляр

5. Указания_ДДС

6. Методология заплати

7. Annex_Н_Таблица_възнаграждения

СТРАТЕГИЯ СУ - СТРЕЛЧА

СТРАТЕГИЯ СУ 2016-2020_Панагюрище

Стратегия_соц._услуги_2016_2020_Лесичово

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Приложение II-1_Декларация на кандидата_партньора-община_

Приложение IV- Декларация НСИ

Приложение ІII - Декларация de minimis

Приложение_I_Автобиография

Приложение_II_Декларация на кандидата_партньора

Формуляр за кандидатстване

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОР

Административен договор

Заявление-Ръководител

Заявление-Упълномощено лице

Приложение IX - Декларация за нередности

Приложение VI - Споразумение за партньорство

Приложение_VІI_Финансова идентификация

Приложение_VІIІ_Декларация финансов принос