ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1 ОТ СВОМР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане

проект на Насоките за кандидатстване по мярка 4.1.1 от СВОМР,

по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001- 19.078 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“

за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Коментари и предложения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени в срок

до 28 август 2018 г. на електронен адрес: lagpsl@abv.bg

 

ПРОЕКТ НА ОБЯВА

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

2. ТДИД

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.47, АЛ.2, Т.2 ОТ НАРЕДБА 22

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗУСЕСИФ

6. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИХОДИ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕ

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СПО

8. СПРАВКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛЕНОВЕ ГРУПИ

8А. ПРИЛОЖЕНИЕ СПРАВКА КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯ

9. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТ НАРЕДБА 22

10.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.3-4 ЗМСП

10А.  СПРАВКА КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.3-4 ЗМСП

10В. УКАЗАНИЯ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 3-4 ЗМСП

11. БИЗНЕС ПЛАН - ТЕКСТ

11А. БИЗНЕС ПЛАН - ТАБЛИЦИ

12. АКТУАЛНО КСС

13. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА САМОХОДНА ТЕХНИКА

13А.  ИНСТРУКЦИЯ ЗА КАЛКУЛАТОР ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

13Б. КАЛКУЛАТОР - ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

14.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ

15. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ

16. ФОРМУЛЯР ЗА МОНИТОРИНГ

17. ФОРМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

18. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕПРИЛОЖИМОСТ НА ДОКУМЕНТИ

19. ОБРАЗЕЦ НА ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

20. ДЕКЛАРАЦИЯ НСИ

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

22. ТАБЛИЦА АСД

23. ТАБЛИЦА ТФО

24. ТАБЛИЦА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ СПО

24А. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

25. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ТАБЛИЦИ

26. СЪКРАЩЕНИЯ

27.  СПИСЪК АКТИВИ

27.1. СПИСЪК АКТИВИ

28. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА

29. СПИСЪК ПО ЧЛ. 38 ОТ ДОГОВОРА НА ЕС

 

 

ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. ДОКУМЕНТИ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

2. ДОКУМЕНТИ ЗА МЕЖДИННО И ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 25 ОТ ЗУСЕСИФ

4.  ДЕКЛАРАЦИЯ ДДС

5.  ДЕКЛАРАЦИЯ ОКОЛНА СРЕДА

6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.  ДЕКЛАРАЦИЯ СТАНДАРТИ

8.  ДЕКЛАРАЦИЯ ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ

9. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ И ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО НАРЕДБА 22

10. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОФИЛ РЪКОВОДИТЕЛ

11.  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОФИЛ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ

12.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

13. АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР

14. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РИСКОВЕ