ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.2.1 ОТ СВОМР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане

проект на Насоките за кандидатстване по мярка 4.2.1 от СВОМР, по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001- 19.016

„МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Коментари и предложения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени

в срок до 28 август 2018 г. на електронен адрес: lagpsl@abv.bg

 

ПРОЕКТ НА ОБЯВА

ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

2. ТДИД

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.47, ал.2, т.2

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

5. ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА СПО

6. СПРАВКА ДЕКЛАРАЦИЯ

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЗУСЕСИФ

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.3-4 ОТ ЗМСП

8А. СПРАВКА КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.3-4 ОТ ЗМСП

8В. УКАЗАНИЯ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.3-4 ОТ ЗМСП

9. БИЗНЕС ПЛАН - ТЕКСТ

9А. БИЗНЕС ПЛАН - ТАБЛИЦИ

10. КСС

11. ОБРАЗЕЦ НА ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

12. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

13.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ

14. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ

15. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СУРОВИНИ

16. ФОРМУЛЯР ЗА МОНИТОРИНГ

17. ФОРМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

18. ДЕКЛАРАЦИЯ НСИ

19. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕПРИЛОЖИМОСТ НА ДОКУМЕНТИ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

22. ТАБЛИЦА АСД

23. ТАБЛИЦА ТФО

24. СПИСЪК ОБЩИНИ В СЕЛСКИ РАЙОНИ

25. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР

26. СЪКРАЩЕНИЯ

27. СПИСЪК РЕФЕРЕНТНИ РАЗХОДИ

28. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

1. АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР

2. ДОКУМЕНТИ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

3. ДОКУМЕНТИ ЗА МЕЖДИННО И ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 25 ОТ ЗУСЕСИФ

5.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ОКОЛНА СРЕДА

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

8.  ДЕКЛАРАЦИЯ СТАНДАРТИ

9.  ДЕКЛАРАЦИЯ ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ

10. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО НАРЕДБА 22

11. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОФИЛ НА РЪКОВОДИТЕЛ

12.  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОФИЛ НА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ

13. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

14. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РИСКОВЕ