ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“,

финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“,

процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.670 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за обществено обсъждане

проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване

№ BG06RDNP001-19.670 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ“ Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 14.11.2022 г. до 21.11.2022 г. (включително).

В срок до 21.11.2022 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на и-мейл: lagpsl@abv.bg

или на адрес: п. к. 4500, гр. Панагюрище, ул. „Макгахан“ №2А

и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/

в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/, подмодул „За обществено обсъждане“.

В срока за публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията,

а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

Окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван на интернет страницата на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово“,

след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

 

 

ОБЯВА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Приложение 1 Таблица за допустимите инвестиции

Приложение 2 Декларация по чл.25 ал.2 от ЗУСЕСИФ

Приложение 3 Декларация липса на основания за отстраняване

Приложение 4 Декларация по чл. 19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 5 Декларация нередности Приложение 10 Наредба 22

Приложение 6 Декларация СПО

Приложение 7 Бизнес план - текстови формат

Приложение 8 Бизнес план - ел.формат

Приложение 9 Декларация чл.3 и 4 ЗМСП

Приложение 9А Указания за попълване на Декларация приложение 9

Приложение 9Б Справка към Декларация приложение 9

Приложение 10 Декларация за информираност на оферентите

Приложение 11 Формуляр мониторинг

Приложение 12 Декларация двойно финансиране

Приложение 13 Декларация за липса на изкуствено създадени условия

Приложение 14 Декларация за минимални помощи

Приложение 14А Указания за попълване на декларация приложение 14

Приложение 15 Декларация НСИ

Приложение 16 Декларация за наличието на суровини

Приложение 17 Справка за същестуващия и нает персонал

Приложение 18 -  Декларация за свързаност по Заповед РД 09-647 от 03.07.2019 г. на МЗХГ

Приложение 19 Образец на запитване за оферта

Приложение 20 Количествено-стойностна сметка

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 21 Списък Анекс I чл. 38 ДФЕС

Приложение 22 Инструкция за попълване на е-формуляр

Приложение 23 Таблица за изчисление СПО

Приложение 23А Инструкция за попълване на таблицата за изчисление на икономическия размер на земеделските стопанства

Приложение 24 Критерии и методология за АСД без б.с

Приложение 25 Критерии и методология за ТФО

Приложение 26 Ръководство за потребителя ИСУН 2020_v 12.0

Списък разходи референтни цени

Списък_сайт_реф_цени

Списък_СМР_Туризъм_реф_цени

Приложение 28 Оценка - бизнес план

Заповед_РД09-359_от_27.04.2020

Приложение 29 zapoved__rd_09-647_ot_30719

Приложение 30 Списък преработка дървесина

Приложение 31 КИД 2008

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Договор 19.2_Възложители ЗУСЕСИФ

Договор-ЗОП-11.03.2022

Приложение  7 КСС и Технически спецификации

Приложение 5_КС и Технически спецификации

Приложение_6_Застрахователни_рискове

Приложение_8

Приложение_9_ЗОП

Приложение 2 Декларация липса на основания за отстраняване

Приложение 3 Декларация за нередности

Приложение 4 Единен наръчник на бенефициента - информация и комуникация

Приложение 5 Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

Приложение 6 Заявление за профил в ИСУН - ръководител

Приложение 7 Заявление профил достъп упълномощен