ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО Мярка 7.2 Инвестиции в създаване, подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г., МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване

по процедура за подбор на проектиBG06RDNP001 – 19.608 МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

Мярка 7.2 Инвестиции в създаване, подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Коментари и предложения по проекта на Условия за кандидатстване могат да бъдат представени

в срок до 21 ноември 2022 г. на електронен адрес: lagpsl@abv.bg.

 

ОБЯВА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Приложение_1_ТДИД_19.2 30.07.2018

Приложение_2_Формуляр за мониторинг_19_2

Приложение_3_Декларация_обработване на лични данни

Приложение_4_Декларация за наличие липса на обстоятелства

Приложение_5_ Декларация за свързаност съгласно Заповед № РД 09-647 от 03.07.2020г.

Приложение_6_Декларация за нередности

Приложение_7_ Декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ

Приложение_8_Анализ_разходи_ползи_финансов анализ

Приложение_9_Анализ_разходи_ползи_соц. и икон. анализ

Приложение_10_Декларация да минимални и държавни помощи

Приложение_11_Декларация_двойно_финансиране

Приложение_12_Декларация изкуствено създадени условия

Приложение_13_Образец запитване за оферта

Приложение_14_Декларация НСИ

Приложение_15_Декларация_ЗМСП

Prilojenie_Deklaraciq_MSP

Prilojenie_Spravka_MSP

Ukazaniq za popalvane

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Приложение_16_Таблица за АСД 7.2

Приложение_17_Критерии за ТФО 7.2

Приложение_18_Ръководство за потребителя за модул Е-кандидатстване

Приложение_19_Списък на активите_7.2-ДФЗ

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Приложение_1_ДОГОВОР_19.2_ЗОП

Приложение_2_ДОГОВОР_19.2_ЗУСЕСИФ

Приложение_3_ Документи за авансово плащане

Приложение_4_ Документи за междинно окончателно плащане

Приложение_5_ Декларация  ДДС

Приложение_6_ Декларация двойно финансиране

Приложение_7_Декларация за нередности

Приложение_8_Декларация за липса на основания за отстраняване

Приложение_9_Заявление за профил ръководител

Приложение_10_Заявление за профил упълномощено лице

Приложение_11_ Застрахователни рискове

Приложение_12_ Декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ

Приложение_13_Документи, удостоверяващи спазването на задължения от страна на бенефициента