ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 2.1 ОТ СВОМР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-193/ 29.11.2016 г.,

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане

проект на Условия за кандидатстване по мярка 2.1 от СВОМР, по процедура за подбор на проекти

BG05M9OP001 – 2.023 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - социално-икономическа интеграция

на маргинализирани общности като ромите“ за осигуряване на възможност на заинтересованите лица

за писмени възражения и предложения. 

Коментари и предложения по проекта на Условия за кандидатстване могат да бъдат представени

в срок до 16 октомври 2018 г. на електронен адрес: lagpsl@abv.bg.

 

 

1. ОБЯВА

 

2. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

3. ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

3.1 Таблица за АСД

3.2 Методология за ТФО

3.3 Методика за финансов капацитет

3.4 Указания ДДС

3.5 Указания за попълване на формуляр

3.6 КИД 2008

3.7 Общински план за интегриране на ромите в община Лесичово 2016-2020

3.8 Методология - заплати 2014-2020

3.9 План за действие за интегриране на ромите в община Панагюрище 2018-2020

3.10 Актуализиран план за действие на община Стрелча за интегриране на ромите 2012-2020

 

4. ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

4.1 Приложение II-1  - Декларация на кандидата - партньора-община

4.2 Приложение_II_Декларация на кандидата_партньора

4.3 Приложение IV- Декларация НСИ

4.4 Приложение_I_Автобиография

4.5 Приложение III - Декларация de minimis

4.6 Формуляр за кандидатстване

 

5. ДОГОВОР

5.1 Административен договор

5.2 Заявление-Ръководител

5.3 Заявление-Упълномощено лице

5.4 Приложение V - Споразумение за партньорство

5.5 Приложение VIII - Декларация за нередности

5.6 Приложение_VІ_Финансова идентификация

5.7 Приложение_VІІ_Декларация финансов принос