ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ +

МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово стартира изпълнението на проект 2018-3-BG01-KA105-061016

„Стоп на изолацията“, реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.

Проектът е насочен към преодоляване на негативната тенденция за изключване от обществения

и социален живот младите хора, живеещи в малки населени места или селски райони

и е част от политиката за развитие на младите хора в селските райони на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово.

Ще се търсят решения за това, начини за справяне със социалната изолация и популяризиране

на международните младежки проекти.

В рамките на проекта от 26.05.2019 до 31.05.2019 в град Панагюрище ще се реализира международен младежки обмен

с участници от 5 държави – България, Румъния, Португалия, Италия и Хърватия.

Програмата на обмена е конструирана в три панела:

- Панел 1 "Изолираността на младите хора от селските райони"

Панел 2 "Преодоляване на стереотипите"

Панел 3 "Еразъм+ и ползите от програмата"

Дейностите ще бъдат насочени към сближаване на младите хора

с цел обмен на културни ценности, възможности за преодоляване на стереотипите

и изграждане на нови представи за света, разширяване на хоризонтите

и отваряне към света, чрез пътуване, общуване с други култури,

опознаване на други народи и повишаване на уменията чрез забавление и неформално учене.