СЪОБЩЕНИЕ

Местна инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, съвместно с Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001 – 1.026 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – обучения за заети лица“.

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 „Намаляване на бедността и изолацията, повишаване на икономическата активност на населението и осигуряване на качествена заетост и социално включване“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ и ще способства за постигане на Специфична цел 3.1 „Увеличаване броя на заетите лица с нови квалификации, знания и умения, работещи в подобрена среда“.

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица - /наети и самостоятелно заети лица, на възраст над 54 г. и наети и самостоятелно заети лица, със средно и по-ниско образование/ да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“. Дейностите, които ще получат подкрепа включват: 1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица. 2. Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка. 3. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот. 4. Разработване и внедряване в предприятията на системи за обучение на заети. 5. Въвеждане в предприятията на обучителни методи и програми, основани на практиката. Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 100 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и http://lagpsl.bg

Краен срок за представяне на предложенията: 29.12.2017 г., 17.30 часа. Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg