СЪОБЩЕНИЕ - КОРИГИРАНИ ДОКУМЕНТИ ПО МЯРКА 21 ОТ ПРСР 2014-2020

Във връзка с установена очевидна техническа грешка в публикувани документи

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG06RDNP001 – 19.204 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Съхраняване, развитие

и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“

от СВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча , Лесичово“,

са прикачени коригирани документи, както следва:

1. Условия за кандидатстване - коригирани;

2. Обява за кандидатстване – коригирана;

3. Документи за информация към условията за кандидатстване - коригирани, това са:

• Приложение_15_Таблица за АСД 21

• Приложение_16_Критерии за ТФО 21

• Приложение_20_Указания_попълване_формуляр

4. Документи за попълване към условията за кандидатстване – коригирани, това са:

• Приложение_4A_ Декларация за свързаност по Заповед РД 09-647 от 03.07.2019 г. на МЗХГ

• Приложение_6_Декларация за нередности

• Приложение_9_Декларация изкуствено създадени условия

5. Условия за изпълнение - коригирани;

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси::

https://eumis2020.government.bg;

https://lagpsl.bg/ПОКАНИ