СЪОБЩЕНИЕ - ПРИЕМ ПО МЯРКА 1.7

МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР,

обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

№ BG05M9OP001- 1.090 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - приспособяване на работниците, предприятията

и предприемачите към промените”

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“,

Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” на ОП РЧР

Целта на процедурата е да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри

и безопасни условия на труд, както и въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труд

и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места

и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на обучения на работното място;

2. Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост;

3. Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси в предприятията,

с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите хора на работното място, по-лесното съвместяване

на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители.

4. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус

на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат.Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

www.lagpsl.bg/ ПОКАНИ

 http://eumis2020.government.bg/

Общият бюджет по настоящата процедура е в размер на 286 004 лв. 

Краен срок за представяне на предложенията: 28.02.2020 г., 17:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура чрез подбор на проекти, следва да бъдат подадени

само по електронен път като се използва Информационната система за управление

и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg