СЪОБЩЕНИЕ - ПРИЕМ ПО МЯРКА 2.2 - ОПИК

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от Стратегията за ВОМР

на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

№ BG16RFOP002-2.081 „МИГ – ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО - ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“.

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на малките и средни предприятия /МСП/ от територията на МИГ

за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи.

Приложимият режим на държавна помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е в съответствие

с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis,

публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз

чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 295 735,31 лева.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 90 000,00 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 295 735,31 лева

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Допустими кандидати - малки и средни предприятия със седалище и адрес на управление на територията на МИГ,

които имат минимум три приключени финансови години и развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в НСНМСП,

групи сектори на икономическа дейност.

Кандидатите трябва да са с код на икономическа дейност по КИД-2008 в посочените към УК групи сектори на икономическа дейност.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж

чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане

и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;

2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет;

3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги.

4. Дейности за информиране и публичност Дейностите по проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:

Първи краен срок за подаване на проектните предложения – 30.12.2020 г. 17.00 часа

Втори краен срок за подаване на проектните предложения – 05.04.2021 г. 17.00 часа

(в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения);

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) -

https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https: https://eumis2020.government.bg; http: www.lagpsl.bg