СЪОБЩЕНИЕ - ПРИЕМ ПО МЯРКА 2.3 - ОПРЧР

Сдружение „Местна Инициативна Група – Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ кани желаещите

да представят проектни предложения по Мярка 2.3 от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“,

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

BG05M9OP001 – 2.107 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена,

устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самооблужване до услуги

за социално включване и здравеопазване.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

и инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени,

включително здравни и социални услуги от общ интерес “

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда;,

услуги за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания и други уязвими групи от населението;

2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия насочени към уязвими групи –

самотно живеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания“;

3. Местни социални дейности за социално включване.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://umis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ: www.lagpsl.bg

Краен срок за представяне на предложенията: 23.11.2020 г., 17:00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени

само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и

наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) -

https://eumis2020.government.bg