СЪОБЩЕНИЕ - ПРИЕМ ПО МЯРКА 6.4.1 - ПРСР

 

МИГ ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО

С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА

процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.205 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ: Разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието

/Специфична цел 1.2 „Създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието“ от СВОМР/

Очакваните резултати от подпомагането на мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се изразяват в подобряване на условията за създаване на местен неземеделски бизнес, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; разнообразяването на формите на предлагания туристически продукт, чрез включване на различни форми на туризъм – екотуризъм, селски, винен, бизнес и други алтернативни форми; развитие на услуги във всички сектори; развитие на занаяти. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати по настоящата процедура са: Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 2000 евро. Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват: Допустими са само дейности на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ и са за:

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

НЕ се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз;

НЕ се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба;

Допустими разходи по настоящата процедура, съгласно СВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ са:

1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“; „2“ , например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост; Разходите по т.3 не могат да нахвърлят 12% от сумата на разходите по т.1, т.2 и т.4. Разходите за консултации, като част от разходите по т. 3 включват разходи за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по т.1, т.2 и т.4. 

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Периоди за прием:

Първи краен срок за кандидатстване: Начална дата за подаване на проектни предложения: 24.11.2020 г.

Крайна дата за подаване на проектните предложения: 29.12.2020 г. 17.00 часа.

Втори краен срок за кандидатстване: Начална дата за подаване на проектни предложения: 05.04.2021 г.

Крайна дата за подаване на проектните предложения: 10.05.2021 г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Всяко проектно предложение, подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

Място на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула Е-кандидатстване на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg

Бюджет на приема: Общият размер на БФП по настоящата процедурата е: 680 000 лева. Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 22 500 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 112 500 лева

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи туристически услуги) е левовата равностойност на 1500 лева – при интензитет на помощта 5 %.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм е левовата равностойност на 7 500 лева - при интензитет на помощта 5 %.

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:

• Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност 30 000 лева

• Максимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 150 000 лева

Интензитет на подпомагане Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти с до 20 помещения за настаняване. Туристическите дейности са определени в чл.3 ал.1 и ал.2, §1,т. 90 от допълнителните разпоредби на Закона за туризма.) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи. Помощта ще се предоставя при спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

 Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация: Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения.

Лица за контакти: Лучко Македонски, Изпълнителен директор, 0882270816, e-mail: lagpsl@abv.bg

Нонка Костова, Експерт по прилагане на СВОМР, 0882270815, e-mail: e-mail: lagpsl@abv.bg

СНЦ “МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, гр. Панагюрище ул. ”Макгахан” №2А, тел./факс: тел./факс: 0884412961, e-mail: lagpsl@abv.bg

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://lagpsl.bg/ ПОКАНИ  и на сайта на ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg

Начин на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.205 МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се подават единствено по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government , в рамките на срока, определен в обявата и процедурата за прием на проектни предложения.

ВАЖНО! Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020, чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН2020. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.