СЪОБЩЕНИЕ - ПРИЕМ ПО МЯРКА 7.5 - ПРСР

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

№ BG06RDN001 – 19.203 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

Наименование на програмата:Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ: Създаване на нови атракции и съпътстваща туристическа инфраструктура.

І. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР: 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

ІІ. Допустими кандидати: 1. Общините от територията; 2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ;

ІІІ. Допустими дейности: 1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, която обхваща изцяло територията на трите общини – Панагюрище, Стрелча и Лесичово.

ІV. Допустими разходи: 1. Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

2. Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост; Разходите за консултации, като част от разходите по т. 3 включват разходи за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта.

4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

V. Период на прием и място за подаване на проектни предложения:

Първи краен срок: Начало на прием: 01.12.2020 г. Краен срок за представяне на предложенията: 26.02.2021 г. 17.00 часа

Втори краен срок: Начало на прием: 01.06.2021 г. Краен срок за представяне на предложенията: 02.07.2021 г. 17.00 часа Втори краен срок за прием на проектни предложения е приложим при условие, че е налице остатъчен финансов ресурс по мярката след приключване на приема на проектни предложения.

VІ. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата /Бюджет на приема/: Индикативният бюджет по процедурата е: 203 745,00 лева. Индикативният бюджет по процедурата за 2-ри период на прием е: Остатъчни средства след приключването на първи прием.

VІІ. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна на проект: Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 30 000,00 лева

 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 80 000,00 лева.

 Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“. При изпълнение на проект, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

VІІІ. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест.

ІX. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лучко Македонски, Изпълнителен директор – тел. 0882270816, e-mail: lagpsl@abv.bg;

Мария Нейчева, Експерт прилагане на СВОМР – тел. 0882270814, e-mail: lagpsl@abv.bg

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ гр. Панагюрище, ул. „ Макгахан“ № 2, офис 2 А

На електронна поща lagpsl@abv.bg могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани в срок до 10 дни преди края на приема на следните интернет-страници: http: //www.lagpsl.bg и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата.

Х. Начин за подаване на проекти предложения: Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; https://lagpsl.bg/ПОКАНИ