СЪОБЩЕНИЕ - ПРИЕМ - 2022 - ПО МЯРКА 4.1.1 - ПРСР

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

BG06RDNP001- 19.617 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Цел на процедурата: Подпомагане на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли – етерично – маслени култури /роза и лавандула/ и подобряване цялостната дейност и икономическа ефективност в аграрния сектор. Допустими кандидати: Земеделски стопани, отговарящи на следните условия:

1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро;

3. ако са юридически лица, трябва да са: а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

в) признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.

Допустими дейности; 1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или 2.насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или 3. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или 4.подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или 5. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или 6. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти Допустими разходи:

По настоящата процедура се допуска финансиране на разходи за материални и нематериални активи, СМР и услуги:

I. РАЗХОДИ ЗА СМР 1. Разходи за строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 2. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция; 3. Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия; 4. Разходи за закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг 5. Разходи за закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения; 6. Разходи за закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на МИГ; 7. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

III. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 8. Разходи за достигане съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг; 9. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС- за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по мярка 6; 10. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация; 11. Разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 12. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ 13. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение. За разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи. Период за прием: Първи прием: Начало на прием: 28.03.2022 г. Краен срок – 03.05.2022 г., 17.00 часа Втори прием : Начало на прием: 26.09. 2022 г. Краен срок – 31.10.2022 г., 17.00 часа Място на подаване на проектното предложение: Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Бюджет на приема:

Общ бюджет на процедурата (налични остатъчни средства за подаване на проектни предложения) е:

95 363,00 лв.

Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект;

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  20 000.00 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 100 000.00 лева.

Минимален и максимален размер на БФП за конкретен проект:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е: 10 000 - 12 000.00 лева в зависимост от указанията посочени в т. 10 „Процент на съфинансиране“.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ  за проект е до 50 000,00 – 60 000,00  лева в зависимост от указанията посочени в т. 10 „Процент на съфинансиране“.

Интензитет на Финансовата помощ

Финансовата помощ е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:

1. проекти, представени от млади земеделски стопани;

2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;

3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;

4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани;

5. за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г. и за кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. към датата на кандидатстване и към момента на подаване на заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г;

6. за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.

Максимално комбинирано подпомагане – 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лучко Македонски, Изпълнителен директор – тел. 0882270816, e-mail: lagpsl@abv.bg;

Нонка Костова, Експерт прилагане на СВОМР – тел. 0882270815, e-mail: lagpsl@abv.bg

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ гр. Панагюрище, ул. „ Макгахан“ № 2, офис 2 А

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

- В ИСУН на интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg

- На електронната страница на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ – http://lagpsl.bg