СЪОБЩЕНИЕ - ПРИЕМ - 2022 - ПО МЯРКА 4.2.1 - ПРСР

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

от Стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура

на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

BG06RDNP001-19.620 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“. Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“. Цели на процедурата: Целта на процедурата е подпомагане производството и преработката на специфични за територията земеделски продукти с добавена стойност /предимно производство на масла от етерично - маслени растения и винопроизводство/ чрез:

- По-ефективно използване на факторите за производство; - Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; - Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

- Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

- Въвеждане на иновативни процеси и технологии, целящи опазване на околната среда, както и ориентиране към преработка на биологични продукти;

- Кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятията от хранително-вкусовата промишленост на територията на МИГ.

Допустими кандидати: 1. Земеделски стопани 2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020 г.; 3. Еднолични търговци и юридически лица, различни по т.1 и т.2 Кандидатите по т. 1, 2 и 3 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Допустими дейности; 1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или 2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или 3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или 4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или 5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или 6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или 7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или 8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или 9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или 10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти

Допустими разходи:

I. РАЗХОДИ ЗА СМР 1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за: a) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията; b) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси; c) опазване компонентите на околната среда; d) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса; e) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните; 3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности; 4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ; 5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието; 6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг; 7. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза, включително чрез финансов лизинг;

III. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 8. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата; 9. Закупуване на софтуер, свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг; 10.За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ 11. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10. Разходите за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 5 на сто от допустимите разходи по т. 1

Размер на финансовата помощ /бюджет по мярката/: 124 999,95 лева

Период за прием и място за подаване на проекти: Първи прием: Начало на прием: 28.03.2022 г. Краен срок – 03.05.2022 г., 17.00 часа

Втори прием: Начало на приема: 26.09.2022 г. Краен срок – 31.10.2022 г. 17.00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект;

Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 30 000 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 250 000 лева

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 12 000 - 15 000 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 100 000 – 124 999,95 лева. в зависимост от интензитета.

Интензитет на Финансовата помощ Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки и средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.