СЪОБЩЕНИЕ

Местна инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, съвместно с Министерство на икономиката,

в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020,

обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.016

„МИГ – ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО - ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“.

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на малките и средни предприятия /МСП/

от територията на МИГ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет

и засилване на експортния потенциал.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. 

Приложимият режим на държавна помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е в съответствие с правилата

за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis,

публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз

чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 500 000,00 лева.

Дейностите по проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg/ и http://lagpsl.bg/ 

Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

Първи краен срок за подаване на проектните предложения -

30.04.2018 г. 17.00 часа с общ бюджет в размер на 1 500 000,00 лева;

Втори краен срок за подаване на проектните предложения - 

01.10.2018 г. 17.00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения);

Трети краен срок за подаване на проектните предложения – 

30.04.2019 г. 17.00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първи и втори краен срок за подаване на проектни предложения);

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени

само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система

за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg