СЪОБЩЕНИЕ

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР

на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

BG06RDNP001- 19.078 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европейски

земеделски фонд за развитие на селските райони. Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от

общностите местно развитие)“. Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно

развитие“.

Цел на процедурата: Подпомагане на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли –

етерично – маслени култури /роза и лавандула/ и да подобри цялостната дейност и икономическа ефективност в аграрния сектор.

Постигане на устойчивост, стабилност, икономическа ефективност на земеделските стопанства,

повишаване на заетостта в селскостопанския сектор и намаляване на вътрешната миграция.

Създаване на условия и възможности за развитие на земеделски бизнес в малките населени места,

което ще допринесе за тяхното икономическо развитие и преодоляване на различията.

 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

 

- в ИСУН 2020 на интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg

 

- на електронната страница на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ – http://lagpsl.bg/ ПОКАНИ