СЪОБЩЕНИЕ

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР

на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

BG06RDNP001-19.016 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европейски

земеделски фонд за развитие на селските райони. Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите

местно развитие)“. Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Цели на процедурата: Целта на процедурата е подпомагане производството и преработката на специфични за територията

земеделски продукти с добавена стойност /предимно производство на масла от етерично - маслени растения и винопроизводство/

чрез: - По-ефективно използване на факторите за производство;

- Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

- Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

- Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

- Въвеждане на иновативни процеси и технологии, целящи опазване на околната среда, както и ориентиране

към преработка на биологични продукти;

- Кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятията от хранително-вкусовата промишленост на

територията на МИГ.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

- в ИСУН 2020 на интернет адрес https://eumis2020.government.bg;

- на електронната страница на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“: https://lagpsl.bg/ ПОКАНИ