СЪОБЩЕНИЕ

О Б Я В А

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването

на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:

№ BG06RDN001 – 19.079 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –- Мярка 7.2 Инвестиции в създаването,

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Комплекта документи може да откриете на сайта на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" - меню ПОКАНИ