СЪОБЩЕНИЕ

О Б Я В А

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, кани желаещите да представят проектни предложения

по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

от Стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура на подбор на проекти

за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.016 – „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

 

Комплекта документи може да откриете на сайта на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" - меню ПОКАНИ